Poradnia dietetyczna Pora Diety. Regulamin świadczenia usług wraz z Polityką Prywatności.

1. Niniejszy Regulamin określa warunki i zasady korzystania z usług dietetycznych w zakresie doradztwa żywieniowego i układania jadłospisów dietetycznych świadczonych przez Usługodawcę – RYSZARD CZARKOWSKI zarejestrowanego pod adresem: 26 Cheviot Road, Andover, SP11 6GF, UK. Company number: 7891465809.

2. Warunkiem korzystania z usług oferowanych przez Usługodawcę jest zapoznanie się z treścią niniejszego regulaminu i akceptacja wszystkich jego punktów.

3. Usługobiorca musi być pełnoletni. W przypadku osób poniżej 18 r. ż. niezbędna jest zgoda prawnego opiekuna.

4. Przed przystąpieniem do korzystania z usług poradni dietetycznej (stacjonarnych lub online) Usługobiorca oświadcza, że ustalił z właściwym lekarzem, iż brak jest przeciwwskazań do stosowania diety.

5. Czas trwania konsultacji stacjonarnych wynosi odpowiednio: pierwsza konsultacja (1 osoba) - 1 h, pierwsza konsultacja (para) - 2 h, konsultacja kontrolna (1 osoba) - 0,5 h, konsultacja kontrolna (para) - 1 h.

6. Płatności za usługi stacjonarne odbywają się wyłącznie gotówką. Płatności za usługi online odbywają się poprzez platformę płatności online lub zwykłym przelewem na konto Usługodawcy.

7. Usługobiorca wypełniając formularz zamówienia zobowiązany jest podać wyłącznie prawdziwe dane.

8. Wysłanie formularza zamówienia jest jednoznaczne z zawarciem umowy o wykonanie usługi.

9. Warunkiem przygotowania planu dietetycznego (diety) jest dokonanie ustalonej wpłaty na konto bankowe Usługodawcy.

10. Aktualny cennik usługi znajduje się na stronie www.poradiety.pl. Wszystkie ceny zawarte na stronie są cenami brutto.

11. Wysyłka planów dietetycznych drogą mailową realizowana jest nie później niż 3 dni robocze od zaksięgowania wpłaty za wybraną przez Usługobiorcę usługę. Wyjątek stanowią sytuacje, gdy Usługodawca nie otrzyma we właściwym czasie informacji potrzebnych do ułożenia planu dietetycznego.

12. Dieta układna jest indywidualnie, na podstawie informacji udostępnionych przez Usługobiorcę, przez dyplomowanych dietetyków posiadających aktualną wiedzę naukową oraz doświadczenie niezbędne do ich komponowania.

13. Plan dietetyczny przygotowany przez Usługodawcę przeznaczony jest wyłącznie na użytek własny Usługobiorcy.

14. Pakiet miesięczny (e-mail i Skype) obejmuje 14 dziennych jadłospisów do stosowania w ciągu maks. miesiąca. Pakiet 3-miesieczny (e-mail i Skype) obejmuje maks. 42 dzienne jadłospisy do stosowania w ciągu maks. 3 miesięcy.

15. Czas trwania pakietu e-mail liczony jest od pierwszej wysyłki planu dietetycznego (diety). W przypadku pakietu 3-miesięcznego każda kolejna wysyłka planu dietetycznego musi być poprzedzona kontaktem mailowym i odbywa się co miesiąc. Dietetyk układa i wysyła plan dietetyczny na kolejny miesiąc na podstawie aktualnych informacji uzyskanych od Usługobiorcy. Brak kontaktu z Usługobiorcą uniemożliwia ułożenie kolejnego planu żywieniowego. Nie oznacza to zawieszenia pakietu i nie jest podstawą do zwrotu pieniędzy. Wysyłka odbywa się drogą mailową w ciągu maks. 3 dni roboczych od uzyskania przez dietetyka aktualnych informacji niezbędnych do ułożenia nowej diety.

16. W przypadku pakietów Skype wysyłka planu dietetycznego odbywa się po każdej konsultacji Skype w ciągu max. 3 dni roboczych od jej odbycia. Dietetyk układa nowy plan dietetyczny tylko i wyłącznie na podstawie aktualnych informacji od Usługobiorcy. Dietetyk nie może ułożyć i wysłać nowego planu dietetycznego bez uprzedniej konsultacji Skype. Dobrowolna rezygnacja Usługobiorcy z konsultacji lub niepojawienie się na niej w umówionym terminie uniemożliwia Usługodawcy przygotowanie planu dietetycznego.  Brak kontaktu z Usługobiorcą, a w związku z tym brak  możliwości umówienia terminu konsultacji, nie oznacza zawieszenia pakietu i nie jest podstawą do reklamacji i zwrotu pieniędzy.

17. Pakiety Skype obejmują określoną liczbę konsultacji (patrz Oferta Skype) do wykorzystania w określonym czasie. Jeśli nie ma możliwości odbycia wszystkich zawartych w ofercie konsultacji z winy Usługobiorcy (brak  kontaktu z Usługobiorcą, odwoływanie lub przekładanie konsultacji, zapominanie o umówionych terminach konsultacji) nie jest podstawą do reklamacji i zwrotu pieniędzy.

18. Pakiety w schorzeniach (1 miesiąc, 3 miesiące) zawierają diety w stanach chorobowych. Poprzez schorzenia należy rozumieć: cukrzycę, chorobę Hashimoto, miażdżycę, stan po resekcji żołądka, zespół PCOS, niedoczynność tarczycy, zespół jelita drażliwego, zdiagnozowane alergie i nietolerancje pokarmowe oraz inne choroby wymagające odpowiednich modyfikacji żywieniowych.

19. Usługodawca zastrzega sobie możliwość odmówienia wykonania programu żywieniowego, jeżeli jego przygotowanie wzbudza wątpliwości ze względu na stan zdrowia Usługobiorcy. W takich przypadkach Usługodawca poinformuje o odmowie wykonania programu żywieniowego jak również dokona zwrotu wpłaty.

20. Z uwagi na dobro pacjenta, w uzasadnionych przypadkach (ciąża, wysokie BMI, stan zdrowia), Usługodawca ma prawo odmówić dołączenia do pakietu planu treningowego.

21. W przypadku gdy Usługobiorca posiada własny plan treningowy, Usługodawca uwzględnia go przy układaniu planu żywieniowego. W tym przypadku Usługodawca nie dołącza do pakietu planu treningowego.

22. Poradnia Pora Diety nie ponosi odpowiedzialności za szkody wynikające z niewłaściwego stosowania diety, niezgodnego ze wskazaniami przesłanymi Usługobiorcy drogą mailową wraz z zakupionym planem dietetycznym.

23. Usługobiorca ma możliwość złożenia reklamacji na adres: info@poradiety.pl. Czas rozpatrzenia reklamacji wynosi 7 dni roboczych.

24. Odstąpienie od umowy jest możliwe do momentu rozpoczęcia przygotowywania indywidualnego planu żywieniowego przez dietetyka.

25. Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) informujemy, iż:
- administratorem Pani/Pana danych osobowych jest RYSZARD CZARKOWSKI zarejestrowany pod adresem: 26 Cheviot Road, Andover, SP11 6GF, UK. Company number: 17891465809,
- kontakt z opiekunem bazy danych - r.czarkowski@poradiety.pl,
- Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu świadczenia usług - na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. c ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. oraz na podstawie Art. 9 ust.2 lit. h ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.,
- odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych,
- Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą przez okres 20 lat od daty ostatniego wpisu
- posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania,
- ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego,
- podanie danych osobowych jest obligatoryjne na mocy przepisów prawa.

26. W sprawach nieuregulowanych w Regulaminie zastosowanie znajdują przepisy prawa lokalnego.